Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i Cookies

§ 1 [Wstęp]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z Danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.quickstand.pl prowadzonej przez Pawla Centa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EVENT MARKETING PAWEŁ CENT, z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Ostródzkiej 216, w tym zakres i cel zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych oraz zasady korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników i Podmioty.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Paweł Cent prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EVENT MARKETING PAWEŁ CENT, z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Ostródzkiej 216 (dalej zwany jako ”Administrator Danych”).
 3. Podczas wizyty na stronie internetowej www.quickstand.pl pozyskiwane są zarówno dane, w przypadku których nie można wykluczyć ich odniesienia do konkretnej osoby, jak i dane osobowe, które przekazywane są w wyniku podejmowanych czynności. Wszystkie powyższe informacje traktowane są jako Dane osobowe.
 4. Niniejszy dokument udostępniony jest celem podjęcia samodzielnej, świadomej i swobodnej decyzji o skorzystaniu ze strony internetowej www.quickstand.pl.
 5. W ramach prowadzonej działalności Administrator Danych zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności, wymogów obowiązujących przepisów prawa, m. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 2 [Definicje]

Na potrzeby Polityki Prywatności poniższe pojęcia zostały zdefiniowane następująco:

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. Pliki cookie – zwane również „ciasteczkami” to niewielkie pliki zachowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Podmiotu lub Użytkownika. Posiadają unikalne identyfikatory przypisane do urządzenia Podmiotu lub Użytkownika, które umożliwiają stronie internetowej zapamiętywanie jego działań i preferencji w czasie, takich jak: lokalizacja, język, rozmiar czcionki i inne. W ten sposób nie jest konieczne ponowne wpisywanie informacji przy kolejnym odwiedzeniu strony internetowej www.quickstand.pl. Pliki cookie mogą także pomóc dostosować proces przeglądania Portalu.
 3. Użytkownik – osoba, która korzysta z użyteczności dostępnych na stronie internetowej www.quickstand.pl celem stworzenia specyfikacji Stoiska i/lub wygenerowania Oferty.
 4. Podmiot – osoba przeglądająca zawartość strony internetowej www.quickstand.pl.
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.quickstand.pl

§ 3 [Ogólne zasady przetwarzania Danych osobowych]

 1. Administrator Danych zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania Danych osobowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 2. Administrator Danych zbiera i przetwarza następujące kategorie Danych osobowych:
 3. dane Podmiotu i Użytkownika – IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości strony internetowej www.quickstand.pl, a także w sytuacji korzystania przez Podmiot z urządzeń przenośnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.quickstand.pl;
 4. dane Użytkownika – nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu.
 5. Administrator Danych przy zbieraniu, przetwarzaniu Danych osobowych kieruje się następującymi zasadami:
 6. zbiera Dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
 7. cele zbierania Danych osobowych są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa – Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami,
 8. dba o aktualność i poprawność Danych osobowych i niezwłocznie reaguje na wnioski o sprostowanie, czy aktualizację Danych osobowych,
 9. realizuje wszystkie przewidziane przepisami RODO prawa Użytkowników i Podmiotów,
 10. ogranicza przechowywanie Danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania Danych osobowych,
 11. chroni Dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 12. jeżeli Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 [Podstawy prawne przetwarzania danych i cele przetwarzania danych]

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest: 
 2. zgoda – dobrowolnie wyrażona przez Użytkownika lub Podmiot zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 3. wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia 
  i przeglądania strony internetowej www.quickstand.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 4. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb Użytkowników, udzielenie odpowiedzi na żądania Użytkownika, zwiększenie efektywności strony internetowej i usług, zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej www.quickstand.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Podmiotu będą przetwarzane od momentu odwiedzenia przez Podmiot strony internetowej www.quickstand.pl. W przypadku nieakceptowania Polityki Prywatności należy zaprzestać korzystania i opuścić strone internetową www.quickstand.pl.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na czas ważności Oferty albo wykonywania Umowy w rozumieniu regulaminu strony internetowej www.quickstand.pl.

§ 5 [Przysługujące Prawa]

 1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownikowi i Podmiotowi, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 2. prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia czy przetwarzane są Dane osobowe a jeśli tak, do żądania dostępu do swoich Danych osobowych. Informacje o dostępie obejmują m. in. cele przetwarzania danych, kategorie przetwarzanych Danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, a przysługujące Użytkownikowi i Podmiotowi prawo dostępu mogą ograniczać interesy innych osób. Użytkownik i Podmiot mają prawo do otrzymania kopii swoich Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Otrzymanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
 3. prawo poprawiania danych – prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 4. prawo żądania usunięcia danych – prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia Danych osobowych, a Administrator Danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • kwestionowania przez Podmiot lub Użytkownika prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot lub Użytkownik których dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Podmiotowi lub Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Podmiot lub Użytkownik, których dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Podmiotu lub Użytkownika których dane dotyczą;
 6. prawo do sprzeciwu – prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi Danych oraz ma prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, po spełnieniu przesłanek określonych przez przepisy prawa,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Powyższe uprawnienia realizować można przez pisemne lub ustne zgłoszenie swoich żądań w siedzibie Administratora Danych lub pod adresem e-mail: info@quickstand.pl
 2. Każde żądanie zostanie rozpoznanie niezwlocznie, maksymalnie w terminie 14 dni.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

§ 6 [Przekazywanie danych]

 1. Administrator Danych może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (Podmiot przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa. Podmiotami przetwarzającymi mogą być szczególności takie podmioty, jak: firmy księgowe, audytorskie, firmy świadczące usługi informatyczne.
 2. Podmioty przetwarzające będą podlegały zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych Podmiotów i Użytkowników oraz przetwarzania tych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora Danych.
 3. Podane przez Użytkowników dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.
 4. Dane osobowe Użytkowników bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 7 [Pozyskiwanie danych]

 1. W większości przypadków Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników lub Podmiotów za pośrednictwem strony internetowej www.quickstand.pl poprzez jej odwiedzenie i śledzenie aktywności na stronie internetowej.
 2. W pozostałych przypadkach przetwarzane są Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników na podstawie Oferty i/lub Umowy zawartej zgodnie z regulaminem strony www.quickstand.pl

§ 8 [Środki bezpieczeństwa]

 1. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki w celu:
  1. zapewnienia ochrony Danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem,
  2. zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
  3. ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii Danych osobowych.
 2. Biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty, charakter, zakres, kontekst i cele operacji przetwarzania, jak również prawa i wolności osób fizycznych, działania będą obejmować w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych, środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność, środki przywracania danych osobowych oraz procedury regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa.

§ 9 [Pytania]

 1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i przetwarzaniem Danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem Danych – listownie na adres siedziby Administratora Danych lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem adresu e-mail: info@quickstand.pl

§ 10 [Polityka Cookies]

 1. Paweł Cent prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EVENT MARKETING PAWEŁ CENT (w ramach tego paragrafu zwany:„QuickStand”) podczas udostępniana zawartości na swojej stronie internetowej www.quickstand.pl stosuje pliki Cookies (tzw. ciasteczka), czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr zapisywane w przeglądarce internetowej Podmiotu lub Użytkownika lub na dysku twardym komputera. Możliwe jest także używanie przez QuickStand technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.
 2. Zapisywane pliki Cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu Podmiotu lub Użytkownika, dane o urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzana jest strona, jego parametry techniczne, takie jak: system operacyjny i wersja, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersja, adres IP i położenie z niego wynikające, nazwę domeny serwisu, z którego pochodzą, parametry techniczne urządzenia.
 3. QuickStand ma możliwość odczytywania plików Cookies, które zapisały się na urządzeniu Podmiotu lub Użytkownika.
 4. Niektóre Cookies umożliwiają połączenie aktywności podczas przeglądania strony internetowej już w chwili, kiedy otwierane jest okno przeglądarki internetowej aż do jej zamknięcia. Po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, Cookies kasują się. Inne pozostają w urządzeniu przez ustawiony czas i aktywują się zawsze podczas odwiedzania strony internetowej, tworzącej poszczególne Cookies.
 5. Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez QuickStand w następującym celu:
  • optymalizacji dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Podmiotu lub Użytkownika i przedstawienie strony w formie dostosowanej do jego potrzeb,
  • tworzenia statystyk umożliwiających sposób użytkowania strony pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,
  • utrzymania sesji przeglądarki internetowej Podmiotu lub Użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,
  • przedstawieniu reklam dostosowanych do zainteresowań.
 6. QuickStand stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach:
  1. uwierzytelniające,
  2. zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,
  3. zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW,
  4. zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu,
  5. pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań
 7. Zamieszczane przez serwer pliki Cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Podmiotu lub Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze stron www lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Podmiotu lub Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku Cookies.
 8. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu Podmiotu lub Użytkownika, jednak w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez Podmiot lub Użytkownika. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie informacji o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzysta Podmiot lub Użytkownik. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:
  1. Mozilla Firefox,
  2. Google Chome,
  3. Microsoft Internet Explorer,
  4. Opera,
  5. Safari, 
  6. Ubuntu.
 9. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez stronę. Jeśli nie zostanie wyłączone korzystanie z plików Cookies, przyjmuje się, że wyrażono zgodę na ich używanie.
 •  
 •  

§ 11 [Prywatność dzieci]

 1. Formularze zbierające Dane osobowe w ramach strony internetowej, Pliki cookie i tym podobne technologie skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator Danych nie przetwarza świadomie Danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

§ 12 [Postanowienia końcowe]

 1. Jeśli w ramach przetwarzania Dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie Danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wymogów określonych przez Komisję Europejską albo na podstawie wyraźnej zgody.
 2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wejść i skorzystać ze strony internetowej. Bez podania Dnych osobowych nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią strony.
 3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub᠎ też rozszerzenia oferty dostępnej za pomocą strony. W związku z tym o wszelkich zmianach Adninistrator Danych będzie informował stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie.
 4. Aktualna treść Polityki prywatności obowiązuje od 5.07.2021 r.