Regulamin

§1
Definicje

 1. Portal, Portal QuickStand – portal internetowy dostępny pod adresem www.quickstand.pl prowadzony przez Pawła Centa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EVENT MARKETING PAWEŁ CENT, ul. Ostródzka 216, 03-289 Warszawa, NIP: 7711781478 REGON: 590483004.
 2. Wykonawca – Paweł Cent prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EVENT MARKETING PAWEŁ CENT ul. Ostródzka 216, 03-289 Warszawa, NIP: 7711781478 REGON: 590483004, adres e-mail: info@quickstand.pl, numer telefonu: +48 22 7449277.
 3. Użytkownik – Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który skorzystał z Portalu celem konfiguracji Stoiska i wygenerowania Oferty dokonując powyższych czynności w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Podmiot – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przeglądająca zawartość Portalu dostępnego pod adresem www.quickstand.pl.
 5. Strony – Wykonawca i Użytkownik.
 6. Konfigurator – użyteczność dostępna na Portalu umożliwiająca konfigurację Stoiska i wygenerowanie Oferty przez wypełnienie zawartego w Konfiguratorze formularza dotyczącego Stoiska, podanie określonych informacji oraz wybór dostępnych w Konfiguratorze opcji.
 7. Stoisko – stoisko targowe/eventowe skonfigurowane za pomocą Konfiguratora i stanowiące przedmiot Oferty.
 8. Oferta – wygenerowana na skutek skorzystania przez Użytkownika z Konfiguratora wycena Stoiska w jednym z określonych standardów oraz kosztów dostarczenia, montażu i demontażu Stoiska zawierająca specyfikację Stoiska w jednym z określonych standardów, informację o wyposażeniu dodatkowym Stoiska, informację o układzie Stoiska i metrażu Stoiska oraz informację o dacie i lokalizacji wydarzenia wraz z instrukcją dalszych czynności możliwych do podjęcia przez Użytkownika. Oferta wysłana Użytkownikowi w formacie PDF na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie procesu konfiguracji Stoiska; ważna przez okres 7 dni od dnia jej wygenerowania. Oferta stworzona za pomocą Portalu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców dokonujących czynności prawnej związanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 9. Projekt – projekt Stoiska stworzony przez Wykonawcę w ramach realizacji postanowień zawartych w Umowie.
 10. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami na podstawie złożonej Oferty oraz indywidualnych konsultacji Użytkownika z Wykonawcą umowa przygotowania, dostarczenia, montażu, wynajmu i demontażu Stoiska.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Portalu. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na pod adresem: www.quickstand.pl w zakładce: regulamin w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruku.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu, konfigurowania Stoiska, przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z usług Portalu wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności i w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Oferta Portalu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących czynności prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Do korzystania z Portalu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi techniczne:
 5. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
 6. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standardy SSL, HTML5, CSS3 . Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 992 pixeli, włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies,
 7. w przypadku urządzeń mobilnych: rozdzielczość nie mniejszą niż 320 pixeli, pamięć RAM pozwalającą na uzyskanie optymalnego doświadczenia (zalecane 2GB RAM lub więcej) oraz sprawne i możliwie szybkie połączenie sieciowe. Wykonawca dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Portalu, dążąc do wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Portalu. Wykonawca ma prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności i usługi świadczone przez Portal mogą być ograniczone lub niedostępne.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nieprawidłowe działanie Portalu wywołane przyczynami niezależnymi od niego, w tym technicznymi.

§ 3
Konfigurowanie stoiska

 1. Użytkownik poprzez Portal może wygenerować Ofertę na podstawie narzędzi dostępnych w Konfiguratorze.
 2. Wygenerowanie Oferty następuje na skutek:
 3. przygotowania przez Użytkownika specyfikacji Stoiska w jednym z trzech określonych standardów, tj.: Standard, Premium lub Max z wykorzystaniem dostępnych w Konfiguratorze opcji,
 4. podania przez Użytkownika następujących danych:
  1. Imienia, Nazwiska, nazwy, numeru NIP oraz adresu firmy Użytkownika,
  2. numeru telefonu oraz adresu e-mail Użytkownika,
  3. terminu wydarzenia, na które ma być stworzone Stoisko,
  4. miejsca, w którym ma odbyć się wydarzenie,
 5. podania przez Użytkownika informacji dodatkowych, w tym parametrów stoiska.
 6. W przypadku, gdy termin wydarzenia podany przez Użytkownika rozpoczyna się na mniej niż 30 dni od daty dokonania konfiguracji Stoiska, Użytkownik ma obowiązek ustalić z Wykonawcą możliwość przygotowania Stoiska we wskazanym przez Użytkownika terminie.
 7. Na prośbę Użytkownika zgłoszoną na etapie przygotowywania Oferty i zaakceptowaną przez Wykonawcę Wykonawca, za dodatkowym wynagrodzeniem nieobjętym Ofertą, może dodać wyposażenie dodatkowe ponad wyposażenie przysługujące w ramach wybranego standardu.
 8. Jeżeli parametry powierzchniowe Stoiska określone przez Użytkownika przekraczają 25m2, Użytkownik ma obowiązek ustalić z Wykonawcą możliwość przygotowania Stoiska o wskazanych parametrach.

§ 4
Oferta

 1. Po ukończeniu konfiguracji Użytkownik otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail automatycznie wygenerowaną Ofertę obejmującą wycenę Stoiska zawierającą koszty przygotowania, dostarczenia, montażu, najmu i demontażu Stoiska.
 2. Wycena Stoiska, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje koniecznych do poniesienia przez Użytkownika na podstawie ustaleń z Wykonawcą kosztów z tytułów, o których mowa w §3 ust. 4 i 5 powyżej. Wysokość kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie określona w Umowie.
 3. Oferta wraz z jej numerem przesłana zostaje Użytkownikowi w formacie PDF.
 4. Do Oferty załączone zostają przykładowe wizualizacje realizacji stoisk wykonanych przez Wykonawcę w oparciu o kryteria podobne do podanych przez Użytkownika w trakcie procesu konfiguracji Stoiska.
 5. Przesłanie Użytkownikowi przykładowych wizualizacji nie stanowi przekazania Użytkownikowi jakichkolwiek praw autorskich bądź pokrewnych do nich.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystania przykładowych wizualizacji stoisk w jakimkolwiek celu innym niż podjęcie decyzji o zawarciu Umowy z Wykonawcą. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystania przykładowych wizualizacji w celach marketingowych, handlowych czy reklamowych bądź przekazania osobie trzeciej, w tym celem wykonania stoiska.
 7. Otrzymanie Oferty nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia Umowy.
 8. Oferta jest ważna przez okres 7 dni od dnia jej otrzymania przez Użytkownika, po upływie tego terminu Oferta wygasa.
 9. W trakcie obowiązywania Oferty Użytkownik może zwrócić się do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie z wnioskiem o wydłużenie okresu ważności Oferty. Wykonawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wniosku. Wykonawca nie jest związany wnioskiem Użytkownika.
 10. W trakcie obowiązywania Oferty Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Wykonawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie celem omówienia szczegółów Oferty.
 11. Wskazane w Ofercie koszty przygotowania, dostarczenia, montażu, najmu i demontażu Stoiska nie obejmują kosztów obsługi Stoiska przez Wykonawcę w trakcie wydarzenia. W szczególności Wykonawca nie jest zobowiązany bez uprzednich pisemnych ustaleń Stron w tym zakresie i bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, napraw czy usuwania usterek Stoiska zgłoszonych przez Użytkownika.

§ 5
Umowa

 1. Po zaakceptowaniu Oferty i omówieniu z Wykonawcą jej szczegółów, Użytkownik otrzymuje od Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wzór Umowy wraz z harmonogramem prac.
 2. Po podpisaniu Umowy przez Strony Wykonawca przystępuje do realizacji Umowy zgodnie z harmonogramem wskazanym w Umowie.
 3. W terminie wyznaczonym w Umowie Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy wszelkich potrzebnych do realizacji Projektu oraz Stoiska materiałów graficznych w zakresie szczegółowo uregulowanym Umową.

§ 6
Warunki przygotowania Stoiska

 1. Stoisko tworzone jest z materiałów będących własnością Wykonawcy.
 2. Stoisko wykonywane jest z elementów konstrukcyjnych i ekspozycyjnych wykorzystywanych do produkcji innych stoisk, które mogą nosić znamiona użytkowania.
 3. Wykonawca przygotuje Stoisko zgodnie z zaakceptowanym przez strony Projektem na czas trwania określonego w Ofercie i Umowie wydarzenia.
 4. Po zakończeniu wydarzenia, na które tworzone jest Stoisko, Wykonawca demontuje Stoisko zachowując prawa do wszystkich jego elementów.
 5. Stoisko stworzone na podstawie Oferty i Umowy stanowi wyłączną własność Wykonawcy. Własność Stoiska bądź jakiegokolwiek jego elementu nie przechodzi na Użytkownika.
 6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do Stoiska przygotowanego za pomocą Portalu należą do niego i nie przechodzą na Użytkownika.

§ 7
Zasady współpracy

 1. W dniu podpisania Umowy Użytkownik zobowiązany jest podać Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zgodne z otrzymanymi od organizatora wydarzenia i umożliwiające Wykonawcy należyte wykonanie Umowy, w tym: informację o dacie i przedziale godzinowym, w którym możliwy jest montaż i demontaż stoiska, mapę wydarzenia z oznaczeniem miejsc wjazdu i wyjazdu oraz miejsca usytuowania Stoiska w obiekcie, w którym organizowane jest wydarzenie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy niezakłócony wjazd na miejsce wydarzenia w przedziale czasowym umożliwiającym montaż i demontaż Stoiska.
 3. Montaż i demontaż Stoiska potwierdzone zostaną podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego stan Stoiska w chwili montażu i demontażu.

§ 8
Wynagrodzenie

 1. Użytkownik zobowiązany jest uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie, dostarczenie, montaż, wynajem i demontaż Stoiska na zasadach określonych w Umowie.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej wysokość wynagrodzenia będzie odpowiadała wysokości wskazanej w Ofercie.
 3. Wysokość wynagrodzenia określona w Ofercie ulega zwiększeniu w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 4,5 powyżej bądź w każdym innym przypadku ustalenia przez Strony warunków odmiennych bądź uzupełniających Ofertę.
 4. Wynagrodzenie w pełnej wysokości płatne będzie w terminie 3 dni przed wskazanym przez Użytkownika w Umowie terminem montażu Stoiska w miejscu wydarzenia.

§ 9
Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Poprzez korzystanie z Portalu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej pod adresem: www.quickstand.pl, a w przypadku utrzymywania stałych stosunków prawnych z Użytkownikiem – na adres e-mail Użytkownika podany Wykonawcy.